logo-12-17

English Learning Center 

Địa điểm:  Đà Nẵng

Số tầng: 8 tầng + 1 tầng hầm

Diện tich sàn: 2780 m2

Diện tích đất: 312 m2

Hoàn thành: 

AEC 1  (1)

AEC 1  (2)

AEC 1  (3)

logo