Nguyễn Thanh Hồng
Trưởng Phòng Thiết kế ý tưởng Kiến trúc
Nguyễn Thanh Hồng