Nguyễn Thanh Phong
Trưởng phòng Quản lý dự án
Nguyễn Thanh Phong