Phí Thị Mỹ Dung
Gíam đốc Thiết kế Nội thất
Phí Thị Mỹ Dung