+ 84 931911345
green@alpes.vn

Projects

THALIA House
Quảng Nam, Việt Nam
Nhà Chong Chóng - FPT
Đà Nẵng, Việt Nam
Nhà Cánh Diều Quê
Đà Nẵng, Việt Nam
Babylon Garden Condotel
Đà Nẵng, Việt Nam
THALIA House

Location: Hội An

Size: 470 m2

Storey: 5 tầng

Status: Hoàn thành 12/2020

Images: Alpes

Nhà Chong Chóng - FPT

Location: FPT, Đà Nẵng

Size: 200 m2

Storey: 1 tầng

Images: ALPES

Nhà Cánh Diều Quê

Location: Hòa Sơn, Hòa Khương, Đà Nẵng

Size: 120 m2

Storey: 2 tầng

Status: Hoàn thành 04/2019

Images: Khuestelo

Babylon Garden Condotel

Location: Hà Bổng - Đà Nẵng

Size: 907 m2

Storey: 6 tầng

Status: Hoàn thành 12/2016

Images: Hiroyuki Oki