+ 84 931911345
Dự án

Nhà Cánh Diều Quê

Nhà Cánh Diều Quê
Nhà Cánh Diều Quê

Công trình có diện tích đất khoảng 1.500m2, toạ lạc tại khu dân cư nông thôn Hoà Khương, Đà Nẵng, có tổng diện tích xây dựng công trình khoảng 120m2 với 1 tầng tr ệt và lửng.

Giải ph áp thiết kế công trình gồm 2 phần r õ r ệt: Phần kh ối bao che b ằng g ạch đỏ xây thô v à ph ần hệ mái - khung sắt mái tôn thiết kế cách điệu hình dáng cánh diều.

 

Mặt trước công trình

Vật liệu chính của ngôi nhà là gạch nung xây không tô và khung sắt mái tôn Zacs sử dụng màu đỏ, để hoà hợp với ki ến tr úc m ái ng ói trong khu v ực, phần hoàn thiện n ền toàn bộ ngôi nhà là xi măng láng vữa, ri êng ph ần ho àn thi ện khu v ệ sinh để sạch sẽ, nên sử dụng gạch ốp lát Th ạch B àn, các cửa bao che là khung sắt kính, các cửa phòng mua đồ cũ tái sử dụng lại. 

Mặt bằng

Đ ể ti ết ki ệm chi ph í s ử d ụng h àng ngày, nh ằm gi ảm thi ểu n ăng l ư ợng, v ì v ậy lớp v ỏ bao che đ ư ợc x ây g ạch tạo lổ th ông gi ó đ ể nh ằm m ục đ ích luôn t ận d ụng ngu ồn gi ó t ự nhi ên từ không gian sân vườn vùng quê. M ái che c ông tr ình đ ư ợc v í nh ư c ái n ón r ộng v ành c ủa ng ư ời phụ nữ n ông th ôn Miền Trung, vươn dài ra kh ông gian ch ính của ngôi nhà nh ằm giảm sự tác động của n ắng nóng trong khu vực, tạo ra một lớp không gian chuy ển ti ếp hàng hi ên giải quyết về vấn đề khí hậu, v à không gian c ũng l à n ơi sinh ho ạt tạo ra nét đ ặc tr ưng riêng của nhà ở Miền Trung. 

Mặt cắt

 

CÁC DỰ ÁN KHÁC

The Nest House
Đà Nẵng, Việt Nam
Khu Villa Sinh Thái
Hải Phòng, Việt Nam
An Nhiên House
Đà Nẵng, Việt Nam
The Concrete House 01
Đà Nẵng, Việt Nam
Garden House
Đà Nẵng, Việt Nam
S House
Đà Nẵng, Việt Nam